ELECTRONICA EN MODELBOUW  CLUB ROZENBURG (E.M.C.R.)

Voornaamste bepalingen statuten 

De E.M.C.R. (Elektronica en Modelbouw Club Rozenburg) werd opgericht op 5 mei 1972.
Koninklijk goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 14 april 1975.

De huidige Statuten dateren van 3 december 1982.

Daarbij waren o.a. aanwezig:

  • Bram Jonker † , de oprichter van de club;
  • Koos de Visser, nu nog lid;

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd; zij bezit volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam.

De vereniging heeft tot doel het gezamenlijk beoefenen en bevorderen van de electronica en de modelbouw, in de ruimste zin genomen.

Voor het lidmaatschap is de leeftijd van 18 jaar vereist. Minimum leeftijd voor jeugdleden is 10 jaar.

Het lidmaatschap van de vereniging vereist van de modelvliegtuigsport beoefenende leden eveneens het lidmaatschap van de KNVvL.

De jaarlijkse contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Een lid kan uit het lidmaatschap worden ontzet wegens overtreding van de statuten of het op andere wijze benadelen van de vereniging. Ontzetting kan alleen door de algemene ledenvergadering worden uitgesproken en zal tenminste met een twee/derde meerderheid genomen moeten worden.

Het lidmaatschap kan te allen tijde opgezegd worden door zowel het lid als onder bepaalde voorwaarden door de vereniging met inachtneming van een opzegtermijn van een kwartaal.

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste vijf andere leden.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of in de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Jaarlijks zal uiterlijk voor of op 1 maart na afloop van een verenigingsjaar een algemene ledenvergaderingworden gehouden.

De agenda van deze vergadering bevat een aantal verplichte punten.

Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering; jeugdleden boven de 15 jaar hebben stemrecht. Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk. Op voorstel van de voorzitter is het aannemen van voorstellen bij acclamatie mogelijk.

Wijziging van de statuten vergt een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering. Dat besluit kan alleen genomen worden indien de wijziging als agendapunt was opgenomen. Er zijn bepalingen omtrent het minimum vereiste aantal aanwezige leden en de verhouding tussen vóór en tegen het voorstel uitgebrachte stemmen.

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
deze kunt u hier downloaden.

In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Een kopie van de originele statuten is verkrijgbaar bij secretaris en penningmeester.