ELECTRONICA EN MODELBOUW  CLUB ROZENBURG (E.M.C.R.)

Verantwoordelijkheden en taken bestuursleden E.M.C.R(Versie 2015-06)

Voorzitter en algemene leiding E.M.C.R.:
Vincent Verheijen

Algemeen:
Coördineert de bestuurstaken, van zowel Dagelijks- als Algemeen Bestuur. Veiligheid, ARBO en milieu:
– Is eerst verantwoordelijke.
– Formuleert- en houdt toezicht op naleving van veiligheid- ARBO- en milieuvoorschriften en maatregelen (waaronder vliegvaardigheid en vliegtuigkeuringen).

Nieuwe leden:
– Houdt toezicht op voorlichting, introductie en opvang van aspirant- en nieuwe leden

Interne communicatie:
Zelf of via |Secretaris distribueert clubberichten en nieuws e.d. aan de leden via e-mail.

Maakt en distribueert de periodieke club Nieuwsbrief

Externe communicatie:
– Vertegenwoordigt E.M.C.R. jegens derden. Waaronder; promotie, sponsoring, reclame/borden, badges/stickers, advertenties, media, overheden etc.
– Daaraan verbonden schriftelijke communicatie kan hij, naar wens, delegeren naar Secretaris of aan een betrokken ander bestuurslid.

Evenementen:
– coördineert en voert uit in samenwerking met de andere bestuursleden.
– Beheert de financiële aspecten (met Penningmeester): budget en resultaat.

Examens:
– Coördineert het correct afnemen (door hen daartoe aangesteld) van vliegvaardigheidexamens en daarbij behorend toekennen van brevetten.

Kantinefunctie:
– Verzorgt, of delegeert en ziet toe op, de kantinefunctie welke, in principe, bestaat uit de aanschaf van artikelen en onderhoudsmiddelen nodig voor de (gratis) verstrekking van koffie aan de leden.

Secretaris:
Erwin ’t Mannetje

Algemeen:
– Werkt nauw samen met Penningmeester in Dagelijks Bestuur.
– Agendeert en notuleert Algemene Bestuursvergaderingen (ABV) en Algemene Leden Vergaderingen (ALV).
– Voert de clubcorrespondentie, intern zowel als extern.
– Is aanspreekpunt voor clubcommunicatie van en naar de KNVvL
– Distribueert ingekomen en verzonden stukken (bepaalt noodzakelijke distributie).
– Verzorgt (en waar nodig: verstuurt) clubdrukwerk.
– Beheert clubverzekeringen, Kamer van Koophandel lidmaatschap, club Statuten en Reglementen.
– Beheert het clubarchief, digitaal zowel als papier.

Ledenadministratie:
– Beheert en voert de algemene clubledenadministratie (niet PCLeden).
– Voedt en muteert E.M.C.R. clubledenadministratie in Mijn KNVvL.
– Coördineert met Penningmeester betreffende consistentie van clubledenadministratie in Mijn KNVvL t.o.v PCLeden bij Penningmeester, met speciale aandacht voor invoeren van nieuwe leden, opzeggingen en ledenstatus totaal.

– Brevetten en administratie:
– Beheert de brevetten- en instructeurs/examinators licentieadministratie en coördineert hiervoor met de KNVvL en monitort verwerking daarvan in Mijn KNVvL ledenadministratie.
– Houdt lijst van brevetten, instructeurs en examinatoren bij en deponeert periodiek een actuele kopie in het clubhuis.

Interne communicatie:
– Met Voorzitter en Penningmeester zekert kwaliteit van alle door hen opgestelde en/of door derden aangeleverde teksten van, maar niet beperkt tot, club- correspondentie, verslaglegging, voorschriften, reglementen, mededelingen etc.
– Coordineert met Voorzitter eventuele bestuursmededelingen, en via hem aangeleverde kopij, voor de Nieuwsbrief.
– Levert, beoordeelt/redigeert (ook door derden aangeleverde) mededelingen voor website en mailinglijst(en).
– Voedt Webmaster met informatie en mutaties voor de clubwebsite.

Penningmeester:
Peter Smits

Algemeen:
– Werkt nauw samen met Secretaris in Dagelijks Bestuur.Financieel:
– Voert het financieel beheer van de club.
– Verricht financiële administratie, waaronder betalingen en ontvangsten, contributieadministratie, budgettering en rapportering (prognoses, realisaties).

Ledenadministratie:
– Beheert PCLedenbestand, de eigenlijke/basis ledenadministratie van de club.
– Meldt nieuwe leden aan bij Voorzitter, Secretaris, Coördinator Veiligheid & Instructie en Webmaster.
– Coördineert met Secretaris betreffende consistentie van ledenadministratie in PCLeden t.o.v. ledenadministratie in Mijn KNVvL. met speciale aandacht voor invoeren van nieuwe leden, opzeggingen en ledenstatus totaal.

Interne communicatie:
– Met Voorzitter en Secretaris zekert kwaliteit van alle door hen opgestelde en/of door derden aangeleverde teksten van, maar niet beperkt tot, club- correspondentie en verslaglegging, voorschriften, reglementen, mededelingen etc..

Coördinator Instructie & Veiligheid:
Steven Hubee & Edwin Paans

Algemeen:
– Kan, naast zijn specifieke taken, door Voorzitter, in overleg, verzocht worden een zich op zeker moment voordoende taak te verrichten.
– Beheert de E.H.B.O./verbanddoos. Controleert periodiek de inhoud en vult aan waar nodig.

Veiligheid:
– Ziet toe op de  naleving van geldende club en KNVvL (veiligheid) reglementen, voorschriften en instructies.
– Rapporteert afwijkingen en niet naleven aan Bestuur.
– Stelt, wijzigingen/aanvullingen op bestaande regels, waar nodig/wenselijk, voor aan Bestuur.

Instructie/nieuwe leden:
– Stuurt clubinstructeurs aan en coördineert hun activiteiten.
– Ontvangt nieuwe leden voor instructie van basis regels en, waar nodig, wijst Instructeur toe voor vlieglessen.
– Stimuleert leden nog niet in het bezit van een brevet, dit zo spoedig mogelijk te halen.

Materiaalbeheer & Onderhoud:
Alexander Blokland

Algemeen:
– Kan, naast zijn specifieke taken, door Voorzitter, in overleg, verzocht worden een zich op zeker moment voordoende taak te verrichten.

Materiaalbeheer en onderhoud:
– Naar behoefte en waar nodig periodiek; voert uit en/of laat uitvoeren het onderhoud van club “kapitaalgoederen”, zoals gebouwen, veld, brandblussers (incl. periodieke keuringen) etc. 
– Delegeert, in overleg met Voorzitter, onderhoudswerkzaamheden aan bestuursleden en/of leden, waar nodig.
– Voert uit en/of laat uitvoeren aanpassing en/ of vernieuwing van/aan club “kapitaalgoederen” als goedgekeurd door Bestuur.

ARBO- en Milieuwetgeving:
– Is door Voorzitter gedelegeerde voor bijhouden van ARBO- en Milieumappen naar laatste stand van eisen.

Webmaster  :
Alexander Blokland

Website:
– Beheert, en onderhoudt de club website en brengt aanpassingen/uitbreidingen aan als goedgekeurd door Bestuur.
– Plaatst clubblad, mededelingen en informatie op de website, als goedgekeurd door Dagelijks Bestuur.
– Distribueert reacties, correspondentie etc. die via de website binnenkomen, aan Dagelijks Bestuur.
– Legt voorgenomen plaatsing van mededelingen op de website door leden, voor aan Dagelijks Bestuur ter goedkeuring.

Algemeen:
– Kan, naast zijn specifieke taken, door Voorzitter, in overleg, verzocht worden een zich op zeker moment voordoende taak te verrichten.

Techniek:
Ruud Jansen (als niet bestuurslid)

– Is technisch- en onderhoud aanspreekpunt voor tractor met maaidek en aggregaten.