ELECTRONICA EN MODELBOUW  CLUB ROZENBURG (E.M.C.R.)

Taken en bevoegdheden van de Terreincommissaris (versie 2014-03-03) 

1.   Voor begripsbepalingen zie het Terreinreglement. 

2.   In het Terreinreglement is bepaald wie als Terreincommissaris optreedt. 

3.   Tijdens de uitoefening van zijn functie draagt de Terreincommissaris een oranje of geel veiligheidshesje. 

4.   De Terreincommissaris ziet toe op de naleving van alle in het Terreinreglement opgenomen voorschriften en bepalingen. 

5.   De Terreincommissaris heeft, voor zover dat binnen zijn mogelijkheden ligt, tot taak te bemiddelen, tussen gebruikers van het terrein onderling of tussen gebruikers en bezoekers en toeschouwers, teneinde eventuele geschillen tot een oplossing te brengen. 

6.   De Terreincommissaris houdt voor aanvang van de vliegactiviteiten, zo nodig en ter zijner beoordeling, een briefing met de aanwezige gebruikers. Deze briefing houdt in:

  •  Het gebruik van het veld voor wat betreft start- en landingsbaan, rekening houdend met de ligging van het terrein en de windrichting,
  •  De te vliegen start- en landingscircuits,
  •  Indien er op het terrein frequentiebewaking aanwezig is, de frequentieafspraken,
  •  Eventuele bijzondere mededelingen.

De Terreincommissaris kan tussentijds, als hij dat noodzakelijk acht, een extra briefing houden. 

7.    De Terreincommissaris monitors dat een bezoeker op het terrein begeleid wordt door een lid van de E.M.C.R. en door dat lid op de hoogte is gesteld van de geldende regels. 

8.    De Terreincommissaris geeft gebruikers of bezoekers een officiële waarschuwing, indien zij zich zodanig gedragen dat de veiligheid in gevaar komt, of een kans ontstaat op schade aan derden of aan het aanzien van de E.M.C.R.. Aan een eventueel verdere toegang tot of gebruik van het terrein kan hij bijzondere voorwaarden verbinden. De Terreincommissaris oordeelt uitsluitend op basis van de geldende reglementen en voorschriften. 

9.    Bij herhaalde waarschuwing, zoals bedoeld in artikel 6. kan de Terreincommissaris de volgende maatregelen treffen:

  • Ontzeggen van verdere toegang tot het terrein aan gebruikers of bezoekers,
  • Ontzeggen van verder gebruik van het terrein aan gebruikers,
  • Verbod tot vliegen met bepaalde modelvliegtuigen,
  • Verbod tot gebruik van bepaalde zendapparatuur.

10.  Gebruikers die zich niet houden aan door de Terreincommissaris gegeven aanwijzingen of getroffen maatregelen, kunnen op advies van de Terreincommissaris door het Bestuur worden geschorst of geroyeerd. 

11.  Bij grote drukte op het terrein en/of intensieve vliegbewegingen kan het, in de beoordeling van de Terreincommissaris, nodig zijn een tweede Terreincommissaris aan te stellen. De eerst in functie zijnde Terreincommissaris neemt hiertoe het initiatief door uit, en in onderling overleg met, de daartoe geautoriseerde aanwezige leden een tweede Terreincommissaris aan te stellen. 

12.  Na afloop van zijn taak vult de Terreincommissaris het register in, indien zich zaken hebben voorgedaan die onder de aandacht van het Bestuur moeten worden gebracht.
 

Het E.M.C.R. Bestuur, Datum: 1 mei 2014

Ruud Jansen, Voorzitter
Gé van Vliet, Waarnemend Secretaris