PRIVACY POLICY E.M.C.R.

 Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. 
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor controle op het rechtmatig gebruik van het leden gedeelte van onze website.

Daarnaast kunnen alle cookie-gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze website. 
De persoonsgegevens (hierbij moet U o.a. denken aan Uw gebruikersnaam en/of Uw IP-adres) worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. 
Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. 
Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Ons; met name hebben we het hier bijvoorbeeld onder andere over het aangaan en/of beëindigen van het lidmaatschap;
  • Om u te kunnen informeren over relevante gebeurtenissen, onze vereniging aangaande, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor ontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze vereniging (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze vereniging, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen.
Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: info@modelvliegclub-emcr.nl

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. 
Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van Cookies. Zie hiervoor ook de pagina Site Info
Deze cookies zijn kleine bestandjes die op uw systeem worden opgeslagen. 
Onze website maakt uitsluitend gebruik van z.g. “technische cookies”
In deze bestanden worden gegevens opgeslagen, zoals:

  • Hoe vaak u deze website bezoekt
  • Welke pagina’s op deze website u bezoekt
  • Of u deze website al eerder heeft bezocht
  • Op welke pagina u op een link geklikt heeft naar onze website
  • Via welke zoekopdracht u op deze website bent gekomen
  • Wanneer u Lid bent: of U Uzelf inlogt, en Uw handelingen op onze website.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van de website en voor het beter afstemmen van deze website op de bezoekers. 
We gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om en zullen deze gegevens nooit doorspelen aan derden.

Bestuur en webmaster E.M.C.R.