ELECTRONICA EN MODELBOUW  CLUB ROZENBURG (E.M.C.R.)

 


H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T 2016

(Artikel 25 toegevoegd, potentiële nieuwe leden)

Vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 12 februari 2013, aangevuld door het Bestuur op 10 mei 2016.

Van de leden

 Artikel 1) Alle leden erkennen door hun toetreding tot de vereniging, kennis te hebben genomen van de bepalingen der statuten en zich daaraan te onderwerpen.

1a) In aanvulling op de Statuten, Art. 4, lid 2, wordt bepaald dat jeugdleden waarvan de begeleidende ouder geen lid is van de vereniging, pas mogen vliegen als zij de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben. 

1b) In aanvulling op de Statuten, Art. 5, wordt bepaald dat elk lid verplicht is, op verzoek daartoe van of namens het Bestuur, hulp te verlenen bij de organisatie van evenementen en het uitvoeren van werkzaamheden in en rond het veld en het clubhuis. 

Artikel 2) Het Bestuur kan vermindering of ontheffing van contributie toestaan.

Artikel 3) De contributie is jaarlijks vooruit uiterlijk op 18 november of per kwartaal vooruit op 18 november, 1 april, 1 juli en 1 oktober te voldoen aan de penningmeester van de vereniging. Van de mogelijkheid tot het betalen per kwartaal kan alleen gebruik worden gemaakt na overleg met en goedkeuring door de Penningmeester. Deze betalingswijze kan door het Bestuur zonder opgave van redenen geweigerd worden.

Artikel 4) Bij achterstand in de betaling van de contributie kan het Bestuur na een enkele schriftelijke aanmaning het betrokken lid schorsen en aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering voordragen voor royement. Bij achterstand in de betaling heeft het lid geen toegang tot de activiteiten van de vereniging. Als een lid geroyeerd is wordt hij direct afgemeld bij de KNVvL. en uitgeschreven met ingang van het komende kalenderjaar. Voor hernieuwde inschrijving bij de KNVvL. en het opheffen van de schorsing worden de contributiebedragen en inschrijfgelden gehanteerd zoals neergelegd in de jaarlijkse contributievaststelling.

Artikel 5) Ereleden 

5a) Tot Ereleden kunnen worden benoemd leden of donateurs van de E.M.C.R. en derden van buiten de kring van leden en donateurs van de vereniging. 

5b) Een Erelid wordt benoemd op basis van buitengewone verdienste en heeft zich onderscheiden door een exceptionele bijdrage aan de vereniging , waarvan aard en / of duur naar het oordeel van het Bestuur zijn. 

5c) Ieder lid van de vereniging kan een voorstel doen aan het Bestuur voor het benoemen van een Erelid. Het Bestuur draagt de benoeming van een Erelid bij unanimiteit voor aan de algemene ledenvergadering . Het Erelid wordt benoemd bij besluit door de algemene ledenvergadering bij meerderheid van stemmen.

5d) Een Erelid is levenslang lid van de vereniging en is vrijgesteld van het betalen van contributie. 


Van het Einde Lidmaatschap

Artikel 6) Opzegging van het lidmaatschap door het lid

Vanaf 1 december 2011 is de zogenaamde “Wet van Dam” in werking getreden. In deze wet zijn nieuwe regels opgesteld met betrekking tot het opzeggen van lidmaatschappen. In tegenstelling tot tijdschriften en dergelijke, mogen verenigingen nog steeds het lidmaatschap stilzwijgend met de duur van een jaar verlengen, tenzij er door het lid vóór een bepaalde datum het lidmaatschap is opgezegd.

In aanvulling op de Statuten Artikel 9.3. geldt, dat ingaande het jaar 2012 de uiterste datum voor opzegging door het lid, van het lidmaatschap van de vereniging, wordt gesteld op 31 oktober, voor beëindiging van het lidmaatschap ingaande 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Van het Bestuur

Artikel 7) Bestuursverkiezing

6a) Door het Bestuur wordt een voordracht ingediend voor iedere afzonderlijke vacature.
Door de leden, kunnen tot een half uur voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering, kandidaten worden gesteld. 

6b) Alleen het Bestuur kan aan de door haar gestelde kandidaten een bindend verklaring hechten. 

6c) Stemmingen voor het ontnemen van de bindend verklaring geschieden per afzonderlijke vacature. 

6d) Stemmingen voor het kiezen van bestuursleden geschieden per afzonderlijke vacature. 

6e) De bestuurstaken zijn in samenhangende taakpakketten verdeeld en op de website gepubliceerd. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor adequate uitvoering van het omschreven takenpakket, behorende bij die vacature. Leden die zich kandidaat stellen voor een bepaalde vacature dienen, naar de beoordeling van het dan zittende Bestuur, in staat te zijn het bijbehorende takenpakket naar behoren uit te voeren. Bij de vacaturestelling wordt het bijbehorende takenpakket vermeld.

6f)Een bestuurslid wordt gekozen voor de tijd van twee jaar. Iedere twee jaar treden tenminste twee der gekozen leden bestuursleden af, zij zijn terstond herkiesbaar. 

Artikel 8) 
Bestuursbesluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, mits tenminste vier leden van het Bestuur aanwezig zijn. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 9) 
Indien een bestuurslid de hem/haar opgedragen functie niet naar behoren behartigt, kan het Bestuur de afzetting van dit bestuurslid voorstellen op de eerstvolgends algemene ledenvergadering. In afwachting van de daar te nemen beslissing kan het Bestuur tot schorsing van het bestuurslid overgaan.

Artikel 10) 
De voorzitter leidt alle vergaderingen, in bepaalde gevallen kan hij deze taak aan een der bestuursleden overdragen.

Artikel 11) 
De secretaris voert de correspondentie. Hij maakt notulen van iedere leden- en bestuursvergadering. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering voorgelezen en na goedkeuring door de voorzitter en secretaris ondertekend. Hij houdt de ledenlijst bij en is verplicht op de algemene ledenvergadering verslag uit te brengen over het afgelopen verenigingsjaar. Hij doet mededeling van de nieuw aangenomen leden aan de penningmeester.
Hij bewaart alle stukken die in het archief behoren. Hij geeft de leden schriftelijk kennis van iedere ledenvergadering.

Artikel 12) 
De penningmeester beheert de gelden der vereniging. Hij is verplicht alle ontvangsten en uitgaven nauwkeurig te noteren. Hij dient op de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording af te leggen van zijn financieel beheer.

Artikel  13) 
De zorg voor de uitvoering van besluiten van de bestuurs- en ledenvergaderingen ligt in de handen van het dagelijks bestuur. Het Dagelijks Bestuur wordt door de overige bestuursleden bijgestaan.

Artikel  14) 
Het Bestuur kan commissies en/of personen benoemen om zich bij te laten staan in de uitvoering van haar taak. Elke commissie en/of personen wordt voor de loop van een verenigingsjaar benoemd, tenzij bij de benoeming anders werd bepaald.

Van de vergadering

Artikel 15) 
Punten, niet op de agenda voor de algemene ledenvergadering vermeld, kunnen slechts behandeld worden met toestemming van tenminste 2/3 der aanwezige stemgerechtigde leden. Schriftelijk, door tenminste vijf leden ondertekend ingediende voorstellen moet het Bestuur op de agenda plaatsen, indien zij voor de aanvang der vergadering bij de secretaris zijn ingediend.

Artikel 16) 
Wanneer het Bestuur het nodig oordeelt, roept zij de jeugdleden bijeen.

Artikel 17) 
Bij tussentijds aftreden van de penningmeester verifieert de kascommissie de bescheiden van de penningmeester binnen 31 dagen.

Veiligheid

 Artikel 18) 
Ieder nieuw modelvliegtuig kan indien het Bestuur dit nodig acht aan een keuring worden onderworpen.

 Artikel 19) 
Ieder modelvliegtuig, voor zover het geen schaalmodel betreft, dient bij wedstrijden te zijn voorzien van registratie letters en nummers., welke op de door de KNVvL aangegeven wijze dienen te zijn aangebracht op het model (op het eigen veld is dit niet verplicht). De registratiegegevens worden, na aanmelding van het model, verstrekt door de secretaris. Tevens is het verplicht het model te voorzien van naam, adres en woonplaats van de eigenaar.

 Artikel 20) 
Alcoholverbod

20a) Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol zich te bevinden en/of een vliegmodel te besturen op het terrein van E.M.C.R.,

20b) Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken mee te nemen en/of te consumeren in de kantine en op het terrein van E.M.C.R.,

20c) Het Bestuur kan dispensatie verlenen van dit verbod in het geval van een door het Bestuur goedgekeurd evenement op het E.M.C.R. terrein. Hiervoor kan de organisator vooraf een verzoek doen bij het Bestuur dat hier schriftelijk op zal reageren. Het ter beschikking stellen of de verkoop van alcohol tijdens een dergelijk evenement is alleen toegestaan nadat alle vliegactiviteiten zijn beëindigd. 

Artikel 21) 
Eventueel door het Bestuur nog nader vast te stellen veiligheidsvoorschriften dienendoor de leden te worden opgevolgd.

 Artikel 22) 
Het niet opvolgen van deze voorschriften kan een tijdelijke schorsing tot gevolg hebben. 

Algemene bepalingen

Artikel 23) 
Gastvliegen is niet toegestaan.

 Artikel 24) 
Het Bestuur kan op basis van strikte voorwaarden dispensatie verlenen van Artikel 23 en gastvliegen toestaan.

24a) Een verzoek tot gastvliegen kan, ten behoeve van de gastvlieger, worden ingediend door ieder lid van de E.M.C.R. en moet tijdig per email worden gedaan. Het verzoek dient te worden gericht aan één van de volgende bestuursleden, de Voorzitter, de Secretaris, de Coördinator Veiligheid en Instructie of een daartoe door het Bestuur aangewezen Algemeen Bestuurslid. In het verzoek dienen naam, adres, geboortedatum, KNVvL lidmaatschapsnummer en brevetnummer van de gastvlieger opgegeven te worden. Ook dient de aard en type van het vliegend materiaal opgegeven te worden. Het bestuurslid zal, eventueel na overleg met de andere genoemde bestuursleden, op een redelijke termijn per email, met een kopie naar die andere bestuursleden, de verzoeker laten weten of er toestemming wordt verleend, 

24b) De gastvlieger moet in het bezit van een geldig KNVvL lidmaatschap en brevet zijn voor de categorie vliegtuig waarmee gevlogen wordt. De KNVvL lidmaatschapspas en brevetkaart en de toestemming tot gastvliegen moeten door de gastvlieger op eerste verzoek van een bestuurslid of daaraan door het Bestuur gelijkgesteld lid/functionaris getoond worden, 

24c) De gastvlieger moet altijd worden begeleid door het E.M.C.R. lid dat het verzoek om gastvliegen heeft gedaan. Hij stelt de gastvlieger op de hoogte van het terreinreglement en is verantwoordelijk dat de gastvlieger zich hier ook naar gedraagt. Het tot gastvliegen verzoekende E.M.C.R. lid is altijd verantwoordelijk voor de door hem begeleide gastvlieger,  

24d) Het door de gastvlieger meegebrachte vliegend materiaal dient van goede en bewezen kwaliteit te zijn. Leidraad is de KNVvL controlelijst en controle hierop is de verantwoording van het tot gastvliegen verzoekende en begeleidende lid, 

24e) Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om toestellen tijdens gastvliegen op de grond in te laten draaien, een eerste vlucht te laten maken of in te vliegen, 

24f) Voor helikopter- en turbinevliegen of voor motor vliegtuigen met een spanwijdte van meer dan 1,80 meter zal de verzoeker de aanvraag met de Coördinator Veiligheid en Instructie of één van de terzake kundige E.M.C.R. instructeurs vooraf bespreken om te zeker te stellen dat de gastvlieger aan eisen van ervaring en kundigheid voldoet. 

24g) Er kan per gastvlieger maximaal 2 keer per kalenderjaar dispensatie verleend worden, 

24h) Het staat het Bestuur van E.M.C.R. vrij om aanvragen tot gastvliegen zonder opgave van redenen te weigeren, reeds verleende toestemming op elk moment in te trekken, of de gastvlieger op enig moment de toegang tot het E.M.C.R. terrein te ontzeggen. 

Artikel 25) 
Binnen E.M.C.R. bestaat er de mogelijkheid om, voordat een potentieel nieuw lid overgaat tot lidmaatschap, een paar vluchten te komen doen. In dit geval dient het “aspirant lid” over een dekkende verzekeringspolis te beschikken. Het vliegen zal gebeuren onder toezicht en verantwoording van een instructeur, al dat niet aan de kabel of middels de eigen clubtrainers welke voorzien zijn van een leraar-leerling systeem.

Artikel 26) 
Alle leden dienen zich van een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement te voorzien.

Artikel 27) 
Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag, volgend op die, waarop het in de algemene ledenvergadering is aangenomen.

Artikel 28) 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.